TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2024

Đã tiếp nhận
535 hồ sơ

Đang xử lý
0 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
93.46 (%)